I Postanowienia ogólne

  1. Witrynę internetowa www.dobradostawa.pl prowadzi Dobra Dostawa Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-521) przy ul. Słowackiego 55/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego  przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000936492, REGON: 520622584, NIP: 7812028713, kapitał zakładowy 5.000 zł.
  2. Regulamin określa zasady składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem platformy do składania zamówień online Dobradostawa.pl
  3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia:
  1. Regulamin stanowi dokument, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Sprzedawca – Dobra Dostawa Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-521) przy ul. Słowackiego 55/1

2) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która za pośrednictwem platformy do składania zamówień online, składa zamówienie. Osoba fizyczna składająca zamówienie, a także osoba fizyczna reprezentująca przy składaniu zamówienia osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie może być nietrzeźwa;

3) Potencjalny Klient – osoba pełnoletnia przeglądająca Produkty na platformie do składania zamówień online, która nie podjęła jeszcze decyzji o złożeniu Zamówienia;

4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa Zamówienie;

5) Produkt – nowy produkt prezentowany na platformie do składania zamówień online, które Klient może kupić

6) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta – za pośrednictwem platformy do składania zamówień online, które to zamówienie zostało potwierdzone przez Wykonawcę; w przypadku Produktu będącego napojem alkoholowym lub piwem, umowa sprzedaży zawierana jest wyłącznie w ramach dostarczania żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę; Klient zobowiązany jest wskazać przy składaniu zamówienia, w formularzu,  czas organizowanej przez siebie  imprezy zamkniętej oraz jej miejsce. Sprzedawca dostarczy napoje alkoholowe lub piwo na imprezę zamkniętą organizowaną przez Klienta.

7) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone Wykonawcy za pośrednictwem platformy do składania zamówień online, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające istotne postanowienia tej umowy, w szczególności rodzaj i liczbę Produktu, jego cenę, miejsce wydania;

8) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na platformie do składania zamówień online, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;

9) Formularz Rejestracji – formularz dostępny w na platformie do składania zamówień online, umożliwiający Klientowi utworzenie Konta;

10) Konto – bezpłatna usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, stanowiąca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane dobrowolnie przez Klienta oraz informacje o Zamówieniach złożonych przez Klienta, za pośrednictwem platformy do składania zamówień online;

11) platforma do składania zamówień online – system teleinformatyczny Sprzedawcy, umożliwiający Klientowi założenie Konta i/lub składanie zamówień online – pod adresem: dobradostawa.pl

12) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Warunkiem dokonania Zamówienia jest zaakceptowanie Regulaminu. Klient, który nie akceptuje treści Regulaminu, powinien niezwłocznie opuścić platformę do składania zamówień online, w tym nie składać za jej pośrednictwem Zamówienia.

Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie są nowe, oryginalnie zapakowane i nie posiadają wad.

Opisy Produktów oferowanych stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu przepisu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Ceny Produktów wyrażone są w złotych polskichi są cenami brutto, tj. zawierają obowiązujące podatki.

Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostarczenia Produktu. Koszty dostarczenia Produktu są wskazywane osobno, z podziałem na proponowane sposoby dostarczenia Produktu.

Do prawidłowego korzystania z platformy składania zamówień online, w tym do przeglądania asortymentu dostępnego oraz składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie przez Potencjalnego Klienta i/lub Klienta – następujących, minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;

2) dostęp do poczty elektronicznej;

3) korzystanie z przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Edge, Opera, Google Chrome;

4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Klient obowiązany jest do korzystania z platformy składania zamówień online, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu.

II. REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ.

Osobami uprawnionymi do składania Zamówień na Produkty są Klienci:

1) posiadający zarejestrowane Konto na platformie składania zamówień online; lub

2) nieposiadający zarejestrowanego Konta na platformie składania zamówień online, tj. dokonujący Zamówienia z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

Klient dokonuje rejestracji Konta na platformie składania zamówień online, po wykonaniu następujących czynności:

1) prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracji, dostępnego na stronie internetowej: www.dobradostawa.pl,

2) kliknięciu w pole „Załóż konto”,

3) dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.

Rejestracja Konta przez Klienta na platformie składania zamówień online – jest dobrowolna i nieodpłatna.

Rejestracja Konta ma charakter jednorazowy. Dokonując kolejnych Zamówień Klient używa ustalonego wcześniej loginu i hasła. Klient ma możliwość późniejszej aktualizacji danych podanych przy rejestracji Konta. Login i hasło mają charakter poufny i nie powinny być przekazywane przez Klienta osobom trzecim.

Klient może przeglądać na platformie składania zamówień online, Produkty sprzedawane, a także składać Zamówienia – bez rejestrowania Konta.

Klient posiadający Konto składa Zamówienie, po zalogowaniu się na platformie składania zamówień online, poprzez dodanie Produktu do „koszyka”, a następnie potwierdzenie złożenia Zamówienia, przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Klient nieposiadający Konta składa zamówienie poprzez dodanie Produktu do „koszyka”, podanie danych wymaganych w Formularzu Zamówienia, a następnie potwierdzenie złożenia Zamówienia, przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury, jeżeli żąda wystawienia faktury.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.

Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta, potwierdzonego przez Sprzedawcę, poprzez przesłanie jego podsumowania wraz z informacją o zarejestrowaniu Zamówienia i przyjęciu do realizacji, na adres mailowy wskazany przez Klienta. W przypadku Produktu będącego napojem alkoholowym lub piwem, zawierana jest wyłącznie umowa sprzedaży w ramach dostarczania żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez Klienta. Klient zobowiązany jest wskazać przy składaniu zamówienia, w formularzu,  czas organizowanej przez siebie  imprezy zamkniętej oraz jej miejsce. Sprzedawca dostarczy napoje alkoholowe lub piwo na imprezę zamkniętą organizowaną przez Klienta.

Warunki Umowy Sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.

Wykonawca zastrzega sobie prawo:

1) do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego

i/lub e-mail,

2) do odmowy realizacji Zamówienia, które zostało złożone:

  1. a) na nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia,
  2. b) przez Klienta, którego dane nie przeszły prawidłowej weryfikacji – w trybie wskazanym w pkt 1,
  3. c) przez Klienta, co do którego Wykonawca podejrzewa, że jest niepełnoletni i/lub złożył je będąc w stanie nietrzeźwości,
  4. d) z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

Dokonywanie Zamówień jest możliwe od 20.00 do 6.00 godziny  przez  wszystkie dni w roku, z tym że Wykonawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania krótkich przerw serwisowych, w trakcie których nie będzie możliwe składanie Zamówień.

IV. TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONY PRODUKT.

Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za zamawiany Produkt:

1) płatność przelewem elektronicznym – tpay.com,

2) płatność za pomocą karty płatniczej przez aplikację – tpay.com,

3) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

4) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Płatności przelewem tradycyjnym Klient dokonuje na rachunek bankowy Sprzedawcy

o numerze: 13 1020 4027 0000 1202 1709 2080

Płatności przelewem elektronicznym oraz za pomocą karty płatniczej Klient dokonuje za pośrednictwem serwisu tpay.com. Płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie płatności elektronicznych dostępnym na stronie internetowej pod adresem: www.tpay.com.

Termin płatności:

1) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności po otrzymaniu faktury od serwisy www.dobradostawa.pl

2) w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

V. ODBIÓR PRODUKTU, KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY.

Wydanie Produktu przez Wykonawcę następuje w godzinach: 20:00 – 6:00.

Koszty dostarczenia Produktu podano na stronie www.dobradostawa.pl, w zakładce „metody dostawy” dostępnej w karcie produktu.

Dostawa jest realizowana przez Sprzedawcę.

O ile nie uzgodniono inaczej koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY.

Klient będący Konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, rozpoczyna się od dnia następnego po dniu odebrania zakupionego Produktu. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, że Klient będący Konsumentem wyśle Sprzedawcy – przed upływem terminu do odstąpienia – jednoznaczną informację, dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży, poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres:

DOBRA DOSTAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JULIUSZA SLOWACKIEGO 55/1, 60-521 POZNAN lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dobradostawa.pl@gmail.com. W oświadczeniu o odstąpieniu Klient będący Konsumentem powinien podać numer zamówienia, nr rachunku bankowego do zwrotu oraz skan dowodu zakupu (paragon, fakturę).

Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Klient może wykorzystać wzór formularza zwrotu

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dobradostawa.pl@gmail.com, Wykonawca potwierdzi Klientowi będącemu Konsumentem, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Produkt Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Kupujący odeśle Produkt przed upływem 14-dniowego terminu na adres:

DOBRA DOSTAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul.LULIUSZA SLOWACKIEGO 55/1 60-521 POZNAN

Zwracany Produkt powinien zostać zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w trakcie transportu przesyłki.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Wykonawca zwróci Klientowi będącemu Konsumentem – wszystkie otrzymane od Klienta płatności za zwracany Produkt, w tym koszty dostarczenia Produktu Klientowi będącemu Konsumentem, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wykonawcę. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sprzedaży. Wykonawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem, do chwili otrzymania od Klienta Produktu objętego Umową Sprzedaży, od której Klient będący Konsumentem odstąpił lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Wykonawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. Jeżeli w ramach pierwotnej transakcji Produkt został wysłany Klientowi będącemu Konsumentem –

za pobraniem, zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta będącego Konsumentem.

Klient będący Konsumentem nie ponosi kosztów zwrotu przez Sprzedawcę płatności za Produkt.

VII. RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych

w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wykonawca nie udziela dodatkowo gwarancji na sprzedawany Produkt.

Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient będący Konsumentem życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, numer zamówienia, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie reklamacyjne, a także preferowany przez Klienta będącego Konsumentem – sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Wykonawcy dowód zakupu towaru (kopia paragonu lub kopia faktury albo inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży).

Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) Klient będący Konsumentem powinien przesłać

w formie pisemnej na adres: DOBRA DOSTAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JULIUSZA SLOWACKIEGO 55/1 60-521 POZNAN

Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, tj. od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o wadzie wraz z wadliwym towarem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient będący Konsumentem zostanie poinformowany przez Sprzedawcę, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagać będą uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta będącego Konsumentem,

o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.

Wykonawca= rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest spisać w obecności kuriera stosowny protokół szkody, a następnie przesłać uszkodzony towar wraz z protokołem szkody, na adres wskazany w pkt. 3.

Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem

z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

VIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI.

Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do:

1) rezygnacji, o której mowa w ustępie III pkt 6 Regulaminu,

2) odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ustępie VI Regulaminu.

Na podstawie przepisu art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt, wobec Klienta niebędącego Konsumentem.

W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę, może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem – żadnych roszczeń w stosunku

do Sprzedawcy.

Z chwilą wydania przez Wykonawę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W konsekwencji Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu, powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi niebędącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania Produktu do Klienta niebędącego Konsumentem – za pośrednictwem przewoźnika – Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu – jest Sprzedawca.

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne.

Przeglądanie Produktów prezentowanych na platformie składania zamówień online nie wymaga podawania przez Potencjalnego Klienta jego danych osobowych.

Dane osobowe zamieszczone przez Potencjalnego Klienta w formularzu kontaktowym są wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu udzielenia odpowiedzi, na pytania przedstawione w tym formularzu.

Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji Konta są wykorzystywane przez Sprzedawcę, do umożliwienia Potencjalnemu Klientowi zalogowania się, w celu skorzystania z funkcjonalności platformy składania zamówień online, w tym złożenia Zamówienia oraz jego realizacji przez Sprzedawcę – zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.

Wykonawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa o ochronie danych osobowych, w tym na podstawie RODO.

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, następuje poprzez zaznaczenie wskazanego pola, w trakcie procesu rejestracji Konta oraz składania Zamówienia.

Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane, w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu rejestracji Konta na platformie składania zamówień online oraz umożliwienia Klientowi dokonywania w nim Zamówień oraz wydania Produktu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane, do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.

Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  1. a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych Klienta, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  1. b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe Klienta, w imieniu Administratora,

na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, to Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi, do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Wygląd przedstawianych Produktów, może różnić się od Produktów przedstawianych na zdjęciach, wskutek zmian wyglądu butelek i/lub etykiet, wprowadzanych przez producentów Produktów (możliwa nieaktualność zdjęć) .

Jeżeli w chwili złożenia Zamówienia nie jest dostępny żaden egzemplarz wybranego Produktu, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta drogą mailową. Jeżeli Produkt nie będzie już dostępny, Sprzedawca nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (dobradostawa.pl@gmail.com), jest możliwy ze Sprzedawcą w godzinach od 20:00 do 6:00.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.